ANBI

De Stichting Beeldentuin Rolduc is per 4 januari 2023 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status ‘culturele ANBI’ krijgen. 
Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Voorbeelden van culturele instellingen
Culturele instellingen zijn actief in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals en architectuurcentra.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

ALGEMENE GEGEVENS

NAAMStichting Beeldentuin Rolduc
NUMMER KvK83329013
RSIN862831337
BANKREKENINGNUMMERNL02 INGB 0008916321 BIC: INGBNL2A
BEZOEK ADRESHeyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade
CORRESPONDENTIE ADRESMarjolein 31, 6467 HM Kerkrade
TELEFOONNUMMER06-36512269
EMAIL ADRESinfo@beeldentuinrolduc.nl
ACTIEF IN SECTORKunst en Cultuur Algemeen
ACTIEF IN LANDNederland
AANTAL MEDEWERKERS0
AANTAL VRIJWILLIGERS0
VOORZITTERH.C.J. Schiffelers
SECRETARISVacature
PENNINGMEESTERJ.J.M. Rutten
ALGEMEEN BESTUURSLIDL.J.H.M. Horbach
 W.H.E. Terpstra
 
DOELSTELLINGZie Beleidsplan
INKOMSTENSubsidie gemeente Kerkrade, IBA
BESTEDING INKOMSTENExploitatie Beeldentuin
BELONINGSBELEIDAlle inzet gebeurt op vrijwillige basis
FINANCIËLE VERANTWOORDINGJaarrekening 2023
WEBSITEwww.beeldentuinrolduc.nl

BELEIDSPLAN STICHTING BEELDENTUIN ROLDUC

Abdij Rolduc, is een belangrijk historisch en cultureel erfgoed in de gemeente Kerkrade, dat jaarlijks nationaal en internationaal veel bezoekers trekt.
Behalve het kerkelijke kunstaanbod in de kerk en gebouwen is er een ruim aanbod van kunstwerken op het voorplein, het Pandhof en het carré van Klein Rolduc.

Dit kunstaanbod van Rolduc, dat voor bezoekers vrij toegankelijk is, wordt uitgebreid met een profane beeldentuin bestaande uit een wisselcollectie van hedendaagse werken van in principe voornamelijk Limburgse en Euregionale kunstenaars om een bijdrage te leveren aan een verdere verfraaiing en verrijking van het abdijcomplex.
Abdij Rolduc en de gemeente Kerkrade krijgen als trekpleister een flamboyante beeldentuin en de kunstenaars een podium met allure!
De beeldentuin is gesitueerd op de plantsoenen van de Cour grenzend aan de achterzijde van het abdijcomplex.

Doelstelling

In de statuten is de volgende doelstelling opgenomen:

“De stichting heeft ten doel om exposities, meer speciaal van Limburgse kunstenaars, in beeldentuin Rolduc en andere plekken binnen het Abdijcomplex Rolduc te organiseren en daaraan gerelateerde zaken zoals lezingen te organiseren”

De bestuursleden van de stichting vervullen een actieve rol. Zij benaderen gericht beeldende kunstenaars met het verzoek beelden te exposeren in de beeldentuin van Rolduc.

Daarnaast wil de stichting interesse in kunst stimuleren.

Door laagdrempeligheid hoopt de stichting veel mensen te bereiken. De interesse in en kennis over beeldende kunst wil de stichting naast het exposeren van beelden en andere kunstvormen ook vergroten door het geven van rondleidingen, lezingen, workshops en educatieve projecten.

Deze activiteiten kunnen worden verzorgd door de stichting, kunstkenners of exposerende kunstenaars.

Inkomsten

De inkomsten van de stichting bestaan uit subsidies (rijk, provincie en gemeenten), bijdragen van particulieren (sponsoring/donaties), kunstrondleidingen, vrijwillige bijdragen van bezoekers.

Vermogensbeheer

Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het vermogensbeheer.
De inkomsten worden besteed om de tuin zodanig in te richten dat hier ook daadwerkelijk beelden kunnen worden tentoongesteld.

Ook wordt geld besteed aan voorlichtingsmateriaal. Denk aan brochures waarin tekst en uitleg wordt gegeven over de tentoongestelde beelden en de betrokken kunstenaars. Voorts zullen er voor activiteiten ruimtes gehuurd moeten worden.

Zoals gebruikelijk heeft de stichting geen winstoogmerk.
In voorkomende gevallen zullen middelen worden gereserveerd om grotere exposities mogelijk te maken.

De leden van het stichtingsbestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Op declaratiebasis kunnen wel gemaakte kosten worden vergoed.